Start » Aktuellt » Handlingar årsmötet 2024

Handlingar årsmötet 2024

Kallelse med dagordning till årsmöte i Arvika Fäktklubb 2024

 

Tid: onsdag 27 mars 2024 kl 18.30

Plats: Gateskolan (lokal bestäms senare)

 

Dagordning

 

1.      Årsmötets öppnande.

2.      Fastställande av röstlängd för mötet

3.      Val av ordförande och sekreterare för mötet

4.      Val av två justerare tillika rösträknare

5.      Årsmötets stadgeenliga utlysande

6.      Fastställande av dagordning samt anmälan av övriga frågor

7.      Styrelsens verksamhetsberättelse 2023

8.      Ekonomisk berättelse

9.      Revisorns rapport

10.   Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

11.   Fastställande av verksamhetsplan för 2024

12.   Fastställande av medlemsavgifter för 2024

13.   Val av styrelse och revisorer

14.   Val av  valberedning

15.  Genomgång av drogpolicyn för 2023 samt förslag till ny policy för 2024

16.  Till styrelsen inkomna förslag och motioner

17.  Övriga frågor

18.  Mötet avslutas

 

 

Handlingar inför årsmötet kommer att tillhandahållas senast en vecka före mötet och publiceras på hemsidan.

 

Välkomna önskar AFK:s styrelse