Start » Aktuellt » X-tra årsmöte

X-tra årsmöte

Kallelse med dagordning till x-tra årsmöte i Arvika Fäktklubb 2024

 

Tid: söndag 18 augusti kl.  18.30

Plats: Gateskolan (lokal bestäms senare)

 

Dagordning

 

1.      Mötets öppnande.

2.      Fastställande av röstlängd för mötet

3.      Val av ordförande och sekreterare för mötet

4.      Val av två justerare tillika rösträknare

5.      Årsmötets stadgeenliga utlysande

6.      Revisionsberättelsen 2023

7.      Styrelsens ansvarsfrihet 2023

8.       Mötet avlsutas

Välkomna önskar AFK:s styrelse